มณฑาทิพย์ โสมมีชัย Montathip Sommeechai

Jack pic

อ.มณฑาทิพย์ โสมมีชัย

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 2552-ปัจจุบัน : วนศาสตร์ (วนวัฒนวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ภูมิอากาศจุลภาคในเขตเมือง การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในเขตเมือง

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 113

อีเมล์  fformts@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

1. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, รัตติกาล ปานเจริญ, สมพร แม่ลิ่ม และ ณัฐพนธ์ พุ่มพวง. 2558.  ไม้ใหญ่ในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 5 เรื่อง “ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์”, 16-17 ธันวาคม 2558 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

2. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย.  2554.  การป่าไม้ในเมือง. ใน ตำราวนศาสตร์เบื้องต้น.  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  28 หน้า (กำลังจัดพิมพ์)

3. มณฑาทิพย์ โสมมีชัย.  2554.  เช็ก…จีพีเอส… “วัด” ต้นตอโค่นไม้ใหญ่. ใน หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554. หน้า 3

4. Polpanich, O., S. Thapa, M. Sommeechai and J. Srichaichana. 2014. Final report : Forest Ecosystem Services and Pressure Outcomes Assessments. Stockholm Environment Institute, 27 p.

5.Sommeechai, M. and C. Wachrinrat.  2015. Roles of Bang Kachao Green Space on Urban Microclimate: Guideline for Urban Restoration in Thailand. In  2n International Conference on Tropical Biology: Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gains, and Future Directions, 12-13 October 2015, SEAMEO BIOTROP, Bogor-Indonesia,

6.Sommeechai, M. and C. Wachrinrat. 2013. Effects of Stand Structural Characteristics on the Microclimate of Bang Kachao Green Space in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province, Thailand. In Seminar on Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16th July 2013, Conference room the 6th and 7th floor, Research and Development Building, Kasetsart University, Thailand, pp. 6-10.

7.Sommeechai, M. and C. Wachrinrat. 2012. Effects of Forest Restoration on Stand Structural Characteristics of Bang Kachao Green Space in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province, Thailand. In Proc. of Int. Symp. on Reclamation, Rehabilitation and Restoration Towards a Greener Asia,  3-5 July 2012, Kuala Lumpur. pp. 97-102

8.Sommeechai, M.  2010.  The Role of Urban Green Space on Microclimate. In Graduate Seminar, Faculty of Forestry, Kasetsart University, pp. 1-17

9.Sommeechai, M., B. Thaiutsa, L, Puangchit, W. Arunpraparut, D. Sripraram and C. Wachrinrat. 2008. Form Green Space Master Plan to the Action Plan on Global Warming. In: FORTROP II Int. Conf. : Tropical Forestry Change in a Changing World. Bangkok, Thailand. (poster).

10. Kjelgren, R., L. Puangchit, C. Sriladda and M. Sommeechai. 2008.  Water Use of Four Street Tree Species in Bangkok, Thailand. In: ISHS Acta. Hort. V: Int. Sym. On Irrigation of Horticultural Crops: 792: 405-412.

11. Tanasombat, M., B. Thaiutsa, K. Sakurai, L. Puangchit, M. Sommeechai and P. Suekaew. 2007. Intercropping of Paper Mulberry for Sustainable Land Use in Thailand. In: Proc. Of  IUFRO Conf. on Forest Landscape Restoration. Seoul, Korea: 254-256.

12.Sommeechai, M.  2002.  Effects of Spacing on Soil Moisture and Growth of Paper Mulberry.  Thesis, Kasetsart University, Bangkok (in Thai and Abstract in English)

13. Sommeechai, M. 2001.  Effects of Spacing on Growth and Biomass Production of Paper Mulberry.  In.  Proc. 39th K.U. Annual Conf. Kasetsart Univ., Bangkok.  8 p. (in Thai and Abstract in English)

14.Sommeechai, M.  2000.  Biomass Production of Paper Mulberry and Some Soil Properties.  Special Problem, Kasetsart University, Bangkok (in Thai)

15. Suekaew, P. and M. Sommeechai.  2001.  Survival rate, growth and biomass production of paper mulberry of different clones. In Proc. 39th K.U. Annual Conf. Kasetsart Univ., Bangkok. 7 p. (in Thai)

16. Thaiutsa, B., L. Puangchit and M. Sommeechai. 2001.  Effects of Spacings on Growth and Yields of Paper Mulberry at Different Harvesting Ages.  Final Report the Research Project for Higher Utilization of Forestry and Agriculture Plant Materials in Thailand (HUFA). pp. 122-136. (in English)

17. Tajima, M., B. Thaiutsa, L. Puangchit, S. Thammincha, M. Tanasombat, P. Suekaew and M. Sommeechai.  2001.  Growth and Allometry of 4 Provenances of Thai Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera) and 1 Japanese Kozo (B. kazinoki) Growth in 8 regions in Thailand. In. Proc. Intl. Symp. Paper Mulberry and Hand-made Papers for Rural Development, 19-24 March 2001. Bangkok, Thailand. (in English)

18. Thaiutsa, B., W. Arunphraparat, L. Puangchit, D. Sripraram, S. Sangkaew, A. Thirawattananon and M. Sommeechai.  2004.  Trees in Bangkok.  Forestry Research Center, Faculty of Forestry, K.U., Bangkok (in Thai/English)

19. Thaiutsa, B., D. Sripraram, L. Puangchit, C. Thrakulsiripanit, M. Sommeechai, P. Changcharoen and A. Phranchai.  2005.  Mangrove : Ecology and Importance.  Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University,  Bangkok, 20 p. (in Thai)

20. Thaiutsa, B., D. Sripraram, L. Puangchit, C. Thrakulsiripanit, M. Sommeechai, P. Changcharoen and A. Phranchai.  2005.  Manual : Techniques to Produce and Care Mangrove Seedling. Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University,  Bangkok, 20 p. (in Thai)