ประวัติความเป็นมา

     ประวัติความเป็นมา

คณะวนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่      เมื่อปี พ.ศ.2478 มีชื่อว่า “โรงเรียนป่าไม้” ในสังกัดของกรมป่าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.2486 ได้ย้ายมาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปรับเปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยวนศาสตร์ และในปี พ.ศ.2499 วิทยาลัยวนศาสตร์ได้ถูกยุบมาดำเนินการเรียนการสอนที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

วนวัฒนวิทยา เป็นวิชาหนึ่งที่เปิดสอนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวนศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งเป็นภาควิชาและเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนในแขนงวิชาวนวัฒนวิทยาเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มแรกเป็นแขนงวิชาหนึ่งในสาขาวิชาการจัดการป่าไม้ แต่มีการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 จึงได้เปิดการสอนในระดับปริญญาโทขึ้น และปี พ.ศ.2535 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกขึ้น เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา มีหน้าที่ในการจัดการและดำเนินการให้มีการเรียน การสอนในส่วนที่เกี่ยวกับ การเกิด การเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบ และคุณภาพของหมู่ไม้ ในป่าธรรมชาติ ป่าปลูกและระบบวนเกษตร โดยเน้นด้านทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีในการปลูกและบำรุง การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการดินป่าไม้ ธาตุอาหาร ไฟป่า รวมทั้งการอารักขาป่าไม้เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าธรรมชาติ สวนป่า และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวนวัฒนวิทยา

   วัตถุประสงค์

1.ให้การศึกษาวิชาการทางด้านวนวัฒนวิทยาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันด ีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการป่าไม้ออกไปรับใช้ประเทศชาติ

2. ค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวนวัฒนวิทยา

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ

4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

    ปณิธาน

“พัฒนาวิชาการและผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางด้านวนวัฒนวิทยา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บริการทางวิชาการ ศึกษาและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาการป่าไม้แก่สังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสวนป่า ฟื้นฟูป่าไม้ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ”