ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต

   วิชาแกน 57 หน่วยกิต
015261 วิทยาศาสร์ทางดิน (Soil Science) 3 (2 – 3)
301111 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Principle of Natural Resource Conservation) 2 (2 – 0)
302111 รุกขวิทยา (Dendrology) 2 (1 – 3)
302112 รุกขวิทยาภาคสนาม I (Field Dendrology I) 1
302221 นิเวศวิทยาป่าไม ้ (Forest Ecology) 2 (2 – 0)
302222 นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม (Field Forest Ecology) 1
303111 การเขียนแบบเทคนิคทางป่าไม้ (Technical Drawing in Forestry) 2 (1 – 3)
303221 การรังวัดป่าไม้ I (Forest Surveying I) 3 (2 – 3)
303222 การรังวัดป่าไม้ปฏิบัติ (Forest Surveying Practice) 1
304111 วนศาสตร์เบื้องต้น (Introuction to Forestry) 2 (2 – 0)
304112 วนศาสตร์เบื้องต้นภาคสนาม (Field Forestry) 1
304221 การคณิตป่าไม้ I (Forest Mensuration I) 1
302222 การคณิตป่าไม้ II (Forest Mensuration II) 2 (1 – 3)
304352 การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ภาคสนาม (Field Forest Resource Inventory) 1
305111 กายวิภาคและการพิสูจน์เนื้อไม้ (Anatomy and Identification of Wood) 3 (2 – 3)
305321 การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ (Forest Product Utilization) 2 (2 – 0)
306111 รากฐานวนวัฒนวิทยา (Silvics) 2 (2 – 0)
306221 การปลูกสร้างสวนป่า (Forestry Plantation) 2 (2 – 0)
306222 วนวัฒนวิทยาภาคสนาม I (Field Silviculture I) 1
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3 (2 – 3)
403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 4 (4 – 0)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry) 1 (0 – 3)
403221 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 4 (4 – 0)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry) 1 (0 – 3)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป (Abridged Physics) 4 (4 – 0)
422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistic I) 3 (3 – 0)
423113 สัตวิทยาทั่วไป (General Zoology) 3 (2 – 3)
   วิชาเฉพาะสาขา 52 หน่วยกิต
301421 หลักการจัดการลุ่มน้ำ (Principles of Watershed Management) 3 (2 – 3)
302313 รุกขวิทยาภาคสนาม II (Field Dendrology II) 1
302331 กีฏวิทยาป่าไม้ (Forest Entomology) 2 (1 – 3)
302332 โรควิทยาป่าไม้ (Forest Pathology) 2 (1 – 3)
302341 ชีววิทยาและการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Biology and Management) 3 (2 – 3)
302482 วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า (Range Science) 2 (2 – 0)
304331 ภาพคณิตและการแปรภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry and Photo-interpretation) 3 (2 – 3)
304351 วิธีการสุ่มตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Sampling Method) 2 (2 – 0)
304411 หลักการจัดการป่าไม้ (Principles of Forest Management) 2 (2 – 0)
304441 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resource Economics) 2 (2 – 0)
306311 ระบบวนวัฒน์ (Silvicultural Systems) 2 (2 – 0)
306432 ไฟป่าเบื้องต้น (Introduction to Forest Fire) 2 (2 – 0)
308311 นันทนาการเบื้องต้น (Introduction to Outdoor Recreation) 2 (2 – 0)
   วิชาเฉพาะเลือก
302452 สรีรวิทยาของไม้ยืนต้น (Physiology of tree) 3 (2 – 3)
302471 พันธุศาสตร์ป่าไม้ (Forest Genetics) 3 (2 – 3)
303311 วิศวกรรมป่าไม้ทั่วไป (General Forest Engieering) 2 (2 – 0)
306421 วนวัฒนวิทยาภาคสนาม II (Field silviculture II) 1
306422 เมล็ดพรรณไม้ป่า (Forest Tree Seeds) 2 (1 – 3)
306441 ปฐพีวิทยาป่าไม้ (Forest Soils) 3 (2 – 3)
306442 อาหารพืชป่า (Forest Tree Nutrition) 2 (2 – 0)
306491 วิธีวิจัยทางวนวัฒนวิทยา (Research Method in Silviculture) 2 (2 – 0)
307421 หลักวนเกษตร (Principles of Agroforestry) 2 (2 – 0)
   ให้เลือกวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
302421 นิเวศวิทยาของป่าเขตร้อน (Ecology of Tropical Forest) 2 (2 – 0)
302432 แมลงศัตรูป่าไม้และไม้ให้ร่ม (Insect Pests of Forest and Shade Trees) 2 (2 – 3)
303341 การทำไม้ (Logging) 3 (3 – 0)
304414 กฏหมายและการบริหารงานป่าไม้ (Forest Law and Administration) 3 (3 – 0)
306423 วนวัฒนวิทยาเขตเมือง (Urban Silviculture) 2 (2 – 0)
306431 การอารักขาป่าไม้ (Forest Protection) 2 (2 – 0)
306496 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา (Selected Topics in Silviculture) 1 – 3
306497 สัมมนา (Seminar) 1
306498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1 – 3
307331 วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น (Introduction to Social Forestry) 3 (3 – 0)
307423 วนเกษตรประยุกต์ (Applied Agroforestry) 3 (2 – 3)