ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)

            โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2      

มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์อีก 36 หน่วยกิต รวมเป็น 48 หน่วยกิต

นิสิตต้องเรียนรายวิชา (รวมวิชาสัมมนา 2. หน่วยกิต) ในสาขาวิชาวนวัฒนวิทยา โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

   รายการวิชา
306511 วนวัฒนวิทยาเฉพาะถิ่น 3 (3 – 0)
(Regional Silviculture)
306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง 3 (3 – 0)
(Advanced Silvics)
306513 การปลูกสร้างสวนป่าไม้เขตร้อน 3 (3 – 0)
(Tropical Plantation)
306514 วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน 3 (3 – 0)
(Mangrove Silviculture)
306521 เมล็ดพรรณไม้ป่าขั้นสูง 3 (2 – 3)
(Advance Forest Tree Seed)
306552 การปรับปรุงและบำรุงพันธุ์ไม้ป่า 3 (2 – 3)
(Forest Tree Improvement)
306523 การเติบโตและพัฒนาของต้นไม้ 3 (3 – 0)
(Growth and Development of Tree)
306431 การอารักขาป่าไม้ 2 (2 – 0)
(Forest Protection)
306531 นิเวศวิทยาไฟป่า 3 (3 – 0)
(Forest Fire Ecology)
306533 พฤติกรรมไฟป่า 3 (3 – 0)
(Forest Fire Behavior)
306541 กำเนิดและการจำแนกดินป่าไม้ 3 (2 – 3)
(Forest Soil Genesis and Classification)
306542 อาหารพืชป่าขั้นสูง 2 (2 – 0)
(Advance Forest Tree Nutrition)
306543 การจัดการดินป่าไม้ 3 (3 – 0)
(Forest Soil Management)
306571 พันธุวิศวกรมทางวนวัฒนวิทยา 3 (3 – 0)
(Genetic Engineering in Silviculture)
306591 เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒนวิทยา 3 (2 – 3)
(Research Techniques in Silviculture)
306621 วนวัฒนวิทยาประยุกต์ 3 (3 – 0)
(Applied Silvicultyre)
306622 การปรับปรุงและบำรุงพันธุ์ไม้ขั้นสูง 3 (3 – 0)
(Advanced Forest Tree Improvement)
306696 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา 3 (3 – 0)
(Selected Topics in Silviculture)
306697 สัมมนา 1,1
(Seminar)
306699 วิทยานิพนธ์
(Thesis) 1 – 3