ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีวนวัฒน์

  จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

306111 วนวัฒนวิทยา 2 (2 – 0)
(Silvic)
306421 เมล็ดพรรณไม้ป่า 3 (2 – 3)
(Forest Tree Seeds)
306431 ไฟป่าและการควบคุม 3 (3 – 0)
(Forest Fire and Control)
306441 ปฐพีวิทยาป่าไม้ 3 (2 – 3)
(Forest Soils)
306442 สารอาหารไม้ป่า 3 (3 – 0)
(Forest Tree Nutrition)
306461 วนวัฒน์เขตเมือง 3 (3 – 0)
(Urban Silviculture)
306496 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์ 1 – 3
(Selected Topics in Silviculture)
306498 ปัญหาพิเศษ 1 – 3
(Special Problems)
306511 ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน์ 3 (3 – 0)
(Overview of Silviculture Technology)
306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง 3 (3 – 0)
(Advanced Silvics)
306513 ระบบวนวัฒน์เปรียบเทียบ 3 (3 – 0)
(Comparative Silvicultural Systems)
306514 วนวัฒน์ป่าชายเลน 3 (3 – 0)
(Mangrove Silviculture)
306515 การฟื้นฟูป่า 3 (3 – 0)
(Forest  Restoration)
306521 เมล็ดพรรณไม้ป่าขั้นสูง 3 (2 – 3)
(Advanced Forest Tree Seed)
306522 การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้ 3 (3 – 0)
(Growth and Development of Trees)
306523 หลักการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 3 (3 – 0)
(Principles of Forest Tree Improvement)
306524 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าในเขตร้อน 3 (3 – 0)
(Forest Tree Improvement in the Tropics)
306525 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า 3 (3 – 0)
(Conservation of Forest Tree Genetics)
306531 นิเวศวิทยาไฟป่า 3 (3 – 0)
(Forest Fire Ecology)
306532 การจัดการไฟป่า 3 (3 – 0)
(Forest Fire Management)
306533 พฤติกรรมไฟป่า 3 (3 – 0)
(Forest Fire Behavior)
306534 การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้ 3 (3 – 0)
(Forest Health Monitoring)
306541 การประเมินพื้นที่ป่าไม้ 3 (3 – 0)
(Forest Site Assessment)
306542 สารอาหารไม้ป่าขั้นสูง 3 (3 – 0)
(Advanced Forest Tree Nutrient)
306543 การจัดการดินป่าไม้ 3 (3 – 0)
(Forest Soil Management)
306544 การวิเคราะห์สารอาหารดินและพืชในป่าไม้ 3 (2 – 3)
(Forest Soil and Plant Nutrient Analysis)
306551 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 3 (3 – 0)
(Commercial Forest Plantation in the Tropics)
306552 การทำฟาร์มไม้ป่า 3 (3 – 0)
(Forest Tree Farming)
306553 การวางแผนปลูกป่า 3 (3 – 0)
(Reforestation Planning)
306554 สวนป่าไม้สายต้น 3 (3 – 0)
(Clonal Forest Plantation)
306561 สถาปัตยลักษณ์ไม้ต้น 3 (3 – 0)
(Tree Architectural Characteristics)
306562 วนวัฒน์เขตเมืองชั้นสูง 3 (3 – 0)
(Advanced Urban Silviculture)
306563 ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง 3 (3 – 0)
(Urban Microclimate)
306564 การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง 3 (3 – 0)
(Management of Urban Green Spaces)
306571 วิชาการเครื่องมือและการวัดด้านเทคโนโลยีวนวัฒน์ 3 (2 – 3)
(Instrumentation and Measurement in Silviculture Technology)
306591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน์ 3 (3 – 0)
(Research Techniques in Silviculture Technology)
306596 ์เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน์ 1 – 3
(Selected Topics in Silviculture Technology)
306598 ์ปัญหาพิเศษ 3 (3 – 0)
(Special Problems)

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

306599 วิทยานิพนธ์ 1 – 12
(Thesis)