สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ Sapit Diloksumpun

หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา

sapit

ผศ.ดร.สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์

Asst. Prof. Dr. Sapit  Diloksumpun

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก       Ph.D.  Physiology and Tree Improvement, Northern Territory University, Australia

ปริญญาโท        วท.ม. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า สรีรวิทยาไม้ยืนต้น การประเมินคาร์บอนของป่าไม้

สาขาวิชาที่สนใจ

การปลูกสร้างสวนป่า นิเวศวิทยาป่าไม้

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 222

อีเมล์ sapit.d@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

 1. Diloksumpun, S., T. Visaratana, S. Panuthai, P. Ladpala and S. Janmahasatien. 2009. Carbon cycling in two contrasting forests of Thailand, pp.259-279. In L. Puangchit and S. Diloksumpun, eds. Tropical Forestry Change in a Changing World Volume 2: Tropical Forests and Climate Change. Kasetsart University, Bangkok.
 2. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และ ดุริยะ สถาพร. 2552. สมดุลคาร์บอนในระดับเรือนยอดของป่าดิบแล้งสะแกราชและป่าผสมผลัดใบลุ่มน้ำแม่กลอง. วารสารวนศาสตร์ 28 (1): 67-81.
 3. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และ ดุริยะ สถาพร. 2552. การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวนศาสตร์ 28 (3): 72-84.
 4. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ดุริยะ สถาพร และ นรากร ศรีเลิศ. 2552. ลักษณะการแลกเปลี่ยนก๊าซของของใบยูคาลิปตัส 4 สายต้น ที่ปลูกบนคันนาจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวนศาสตร์ 28 (3): 85-98.
 5. สุณิส ยอดนาม จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2553. การทดสอบลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่ 2 บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว. วารสารวนศาสตร์ 29 (2): 37-49.
 6. วสันต์ จันทร์แดง,ลดาวัลย์ พวงจิตร และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2553. การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส ณ สวนป่ามัญจาคิรี จังหวัดขอนแก่น. วารสารวนศาสตร์ 29(3): 36-44.
 7. Ishida, A., H. Harayama, K. Yazaki, P. Ladpala, A. Sasrisang, S. Panuthai, D. Staporn, T. Maeda, M. Gamo, S. Diloksumpun, and L. Puangchit. 2010. Seasonal variations of gas exchange and water relations in deciduous and evergreen trees in monsoonal dry forests of Thailand. Tree Physiology 30: 935-945.
 8. นรากร ศรีเลิศ และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2554. การเติบโตและลักษณะทางสรีวิทยาของกล้าไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น ภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน. วารสารวนศาสตร์ 30 (2): 15-26.
 9. ทิพวรรณ สังข์ทอง และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2554. การแปรผันของลักษณะทางสรีรวิทยาของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส สายพันธุ์ต่างๆ. วารสารวนศาสตร์ 30 (3): 1-12.
 10. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2554. สถานภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนในประเทศไทย, น. 285-298. ใน. ประมวลผลงานวิจัย การสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันภัยภิบัติ ขจัดโลกร้อน”, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรุงเทพฯ.
 11. กัลยา วัฒยากร และ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์. 2554. บทที่ 5 วัฏจักรคาร์บอน. ใน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่มที่ 1. ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 12. Ishiguri, F., K. IizukaJun, T. Soekmana, W. Shinso, Y. Yoshizawa and S. Diloksumpun. 2012. Technical note: solid wood properties of Eucalyptus camaldulensis planted for pulpwood production in Thailand. Wood and Fiber Science 44(1): 108-110.
 13. ละอองดาว เถาว์พิมาย, ลดาวัลย์ พวงจิตร, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ และ มณฑาทิพย์ โสมมีชัย.  2555.  มวลชีวภาพและสารอาหารในสวนป่าเพื่อผลิตไม้ล้อม ตำบลชะอม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี.  หน้า 283-295.  ใน รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.  21-22 มิถุนายน 2555, อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 14. Ishiguri, F., S. Diloksumpun, J. Tanabe, K. Iizuka and S. Yokota. 2013. Stress-wave velocity of trees and dynamic Young’s modulus of logs of 4-year-old Eucalyptus camaldulensis trees selected for pulpwood production in Thailand. Journal of Wood Science 59: 506-511.
 15. Wangluk, S Boonyawat, S. Diloksumpun & P Tongdeenok. 2013. Role of soil temperature and moisture on soil respiration in a teak plantation and mixed deciduous forest in Thailand. Journal of Tropical Forest Science 25(3): 339–349.

16. Ishida, A., J. Yamazaki, H. Harayama, K. Yazaki, P. Ladpala, T. Nakano, M. Adachi, K. Yoshimura, S. Panuthai, D. Staporn, T. Maeda, E. Maruta, S. Diloksumpun, and L. Puangchit. 2014. Photoprotection of evergreen and drought-deciduous tree leaves to overcome the dry season in monsoonal tropical dry forests in Thailand. Tree Physiology 34: 15-28.