วาทินี กฤษณะพันธ์ Wathinee Krisanapant

รองหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Wathinee

ดร.วาทินี กฤษณะพันธ์

Dr.Wathinee Krisanapant

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท       วท.ม. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี       วท.บ. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า

สาขาวิชาที่สนใจ

วนเกษตร, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 104

อีเมล์ fforwns@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

1. Sawatdee, W. ๒๐๐๒. Plant Diversity and Ecotourism Resource Potential of Community Forest and Homestead: A Case Study of Ban Tung Soong Villange, Krabi, Thailand. Ms. Thesis, Kasetsart University, Bangkok.

2. Krisanapant, W. ๒๐๐๗. Genetic Variation on Some Growth, Morphological, and Anatomical Characteristics of Neem (Azadirachta indica A.Juss.) Grown in         Thailand.  Ph.D. Thesis, Kasetsart University, Bangkok.

3. Krisanapant, W. and S. Bhumibhamon. ๒๐๐๗. Family Variation in Early Growth Characteristics of Thai Neem (Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valetom) Planted in Lad Krating Plantation, Chachoengsao.  Thai J. For. ๒๖: ๕๓-๖๔.

4. สมพร แม่ลิ่ม, ณาศิส จันทา  และวาทินี กฤษณะพันธ์.  ๒๕๕๕.  การเติบโตและลักษณะรูปทรงของยูคาลิปตัสยูโรฟิลล่า อายุ ๙ ปี ในแปลงทดสอบลูกหลานที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา.  น. ๑๒๑-๑๓๑.  ใน รายงานการสัมมนาวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน         ๒๕๕๕, กรุงเทพฯ.

5. วาทินี สวนผกา, บุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์, สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์, วีระเกษตร  สวนผกา, สมาน  ณ ลำปาง, กิตติศักดิ์  จินดาวงศ์, ขจร  สุริยะ และปราโมทย์  สุขสถิตย์.  ๒๕๕๖.  การเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง.  น. ๑๔๙-๑๕๖.  ใน ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี ๒๕๕๖, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖, เชียงใหม่

6. วาทินี สวนผกา, กิตติศักดิ์  จินดาวงศ์,  บุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์,  วริษา  โพธิบุตร,  สมาน  ณ ลำปาง  ขจร  สุริยะ  และปราโมทย์  สุขสถิตย์.  ๒๕๕๘.  การเปรียบเทียบสังคมพืชในป่าทุติยภูมิและป่าปลูกไม้โตเร็วต่างถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่.  น. ๑๑๑-๑๑๕.   ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘, พิษณุโลก.

7. ระวิวรรณ โชติพันธ์, วาทินี สวนผกา  และฐาปนา อินริสพงศ์.  ๒๕๕๘.  ขนาดถุงเพาะชำและวัสดุเพาะชำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นตอยางพารา.  น. ๒๗๑-๒๗๗.  ใน  รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕๓ สาขาพืช ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘, กรุงเทพฯ.

8. วาทินี สวนผกา.  ๒๕๕๘.  การเติบโตและผลผลิตของไม้พะยูงที่ปลูกแบบเชิงเดียวและเชิงผสม ในสวนป่าท่ากุ่มโนโบรุอุเมดะ  จังหวัดตราด.  ใน  รายงานการประชุมการป่าไม้ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘, กรุงเทพฯ.