สคาร ทีจันทึก Sakhan Teejuntuk

SAkan

ผศ.ดร.สคาร  ทีจันทึก

Asst. Prof. Dr.Sakhan  Teejuntuk

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก       วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท        วท.ม. วนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (เกียรตินิยม) วนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

Forest Restoration, Forest Ecology and Forest Soils

สาขาวิชาที่สนใจ

Forest Restoration, Forest Ecology, Forest Soils and Forest Plantation

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 112

อีเมล์        fforsktt@ku.ac.th

ผลงานวิจัย