กอบศักดิ์ วันธงไชย Kobsak Wanthongchai

KOB

ผศ.ดร.กอบศักดิ์  วันธงไชย

Asst. Prof. Dr. Kobsak Wanthongchai

 

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      Dr.rer.nat.(Silviculture), The University of Freiburg, Germany

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ความเชี่ยวชาญ

นิเวศวิทยาป่าไม้, การจัดการป่าไม้, วนวัฒนวิทยาและแมลงศัตรูป่าไม้

สาขาวิชาที่สนใจ

แมลงศัตรูป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้, การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการปลูกสร้างสวนป่า

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 106

อีเมล์       fforksw@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

 1. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Tarusadamrongdet, V., Chinnawong, K. and Sooksawat, K., “Fuel properties and fire behaviour characteristics of prescribed fire in pine-dominated forests at Nam Nao National Park, Thailand”, International Journal of Wildland Fire, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, มกราคม 2013, หน้า 615-624
 2. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Goldammer, J.G. and Bauhus, J. “Effects of fire frequency on prescribed fire behaviour and soil temperatures in dry dipterocarp forests”, International Journal of Wildland Fire, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 35-45
 3. 3. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Juergen Bauhus, and Johann Goldammer. “Nutrient losses through prescribed burning of aboveground litter and understorey in dry dipterocarp forests of different fire history”, CATENA, ปีที่ 74, มกราคม 2008, หน้า 321-332
 4. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Juergen Bauhus and Johann Goldammer. “Effects of past burning frequency on woody plant structure and composition in dry dipterocarp forest”, Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2014, หน้า 109-130
 5. เบญวรรณ คำรศ, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, กอบศักดิ์ วันธงไชย และ อรนุช นิลเขต (ค้อไผ่). “การกักเก็บคาร์บอนในป่าผลัดใบที่มีความถี่ของไฟแตกต่างกัน บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธาน”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคม 2013, หน้า 133-141
 6. กอบศักดิ์ วันธงไชย และ พูลสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ , “ผลกระทบของการเผาไร่หมุนเวียนบนพื้นที่สูงต่อการเก็บกักและปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2012
 7. วัฒนชัย ตาเสน, กอบศักดิ์ วันธงไชย, เดชา วิวัฒน์วิทยา และ สาธิต ปิ่นกุล, “ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, สิงหาคม 2007, หน้า 12-27
 8. กอบศักดิ์ วันธงไชย และ โรเบิร์ต คันนิงแฮม, “ผลของไฟต่อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักและความหลากชนิดของมดในสวนป่าไม้สักอายุน้อย”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 22, สิงหาคม 2003
 9. กอบศักดิ์ วันธงไชย และ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ. “EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND YIELD OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. PLANTATION”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 22, มีนาคม 2002, หน้า 9-20
 10. อรนุช นิลเขต (ค้อไผ่), กอบศักดิ์ วันธงไชย, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ “Plant Community and its Carbon Storage in Deciduous Forest with Different Fire Frequencies at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand”, the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 – 27 มิถุนายน 2014.
 11. กอบศักดิ์ วันธงไชย, พลากร คูหา, สุทธิพงศ์ ไชยรักษ์ และ มนัสวี เกื้อวงศ์. “The Reconstruction of the Fire Behaviors and Its Effects in the Melaleuca Peat Forest Wildfire, Nakorn Sri Thammarat, Thailand”, 2014 IUFRO World Congress , 4 – 12 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
 12. กอบศักดิ์ วันธงไชย, สิงขร รักษ์มณี, พันธุ์พงศ์ คงเดชอดิศักดิ์, วรเดช ตะรุสะดำรงเดช และ ขวัญชัย ชินวงศ์”. Quantifying the intensity of prescribed fire in degraded pine forest and pine-oak forest, Nam Nao national park, Thailand”, International Meeting of Fire Effects on soil Properties 3rd Edition, 15 – 19 มีนาคม 2011, Guimaraes สาธารณรัฐโปรตุเกส
 13. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ศิริ อัคคะอัคระ. “Forest Fire Ecology and Management in Thailand”, APEC study -course on wildfire management in APEC region, 7 – 11 พฤศจิกายน 2011, MOSCOW สหพันธรัฐรัสเซีย
 14. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Juergen Bauhus and Johann Goldammer, “Effects of past burning frequency on plant species structure and composition in dry dipterocarp forest”, European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2009, 19 – 24 เมษายน 2009, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
 15. กอบศักดิ์ วันธงไชย and Johann Goldammer. “Fire management in South Asia dry forest: Colonial approach, current problems and perspectives”, FORTROP II International Conference “Tropical Forestry Change in a Changing World”, 17 – 21 พฤศจิกายน 2008.
 16. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Juergen Bauhus and Johann Goldammer. “Effects of prescribed burning on soil properties in dry dipterocarp forest with different past burning regimes”, FORTROP II International Conference “Tropical Forestry Change in a Changing World”, 17 – 21 พฤศจิกายน 2008.
 17. กอบศักดิ์ วันธงไชย. Juergen Bauhus and Johann Goldammer. “NUTRIENT LOSSES FROM ABOVEGROUND LITTER AND UNDERSTORY THROUGH PRESCRIBED BURNING IN DRY DIPTEROCARP FOREST OF DIFFERENT FIRE HISTORY”, International Meeting of Fire Effects on Soil Properties, 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2007, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
 18. กอบศักดิ์ วันธงไชย, Juergen Bauhus and Johann Goldammer. “QUANTIFYING THE INTENSITY OF PRESCRIBED FIRES IN DRY DIPTEROCARP FOREST OF DIFFERENT RECENT BURNING HISTORY”, International Meeting of Fire Effects on Soil Properties, 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2007, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
 19. ปัทมา บุญทิพย์, วัฒนชัย ตาเสน, กอบศักดิ์ วันธงไชย, รุจ มรกต, “ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ระบบนิเวศแหล่งน้ำที่ต่างกัน”, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย, 23 – 24 มกราคม 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 20. ธนา โชคพระสมบัติ,กอบศักดิ์ วันธงไชย และ ดอกรัก มารอด.”ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่”, การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู, 24 – 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่