พรเทพ เหมือนพงษ์ PONTHEP MEUNPONG

เลขานุการภาควิชาวนวัฒนวิทยา

IMG_4444

ดร.พรเทพ  เหมือนพงษ์ (Dr. Ponthep  Meunpong)

ตำแหน่ง อาจารย์

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท วท.ม. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี วท.บ. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย

  1. Ponthep Meunpong, Bunvong Thaiutsa, Chongrak Wachrinrat, Mamoru Kanzaki and Kongsak Meekaew. 2010. Carbon Pools of Indigenous and Exotic Trees Species in a Forest Plantation, Prachuap Khiri Khan, Thailand.
  2. พรเทพ เหมือนพงษ์ และวรพรรณ์ หิมพานต์. 2555. บทบาทของสวนป่าไม้สักต่อการกักเก็บคาร์บอน.กรมป่าไม้
  3. พรเทพ เหมือนพงษ์, คงศักดิ์ มีแก้ว และสมบูรณ์ บุญยืน. 2556. การวิจัยการเจริญเติบโตและการจัดการไม้เทพทาโรเอกสารประกอบการประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2556. ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  4. พรเทพ เหมือนพงษ์ และวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง. 2556. ผลเบื้องต้นของการทดสอบสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เพลลิต้า (Eucalyptus pellita). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2556. ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  5. นิศรา จีนสุกแสง, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, พรเทพ เหมือนพงษ์ และ สันต์ เกตุปราณีต. การทดลองพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 8 ชนิด ในสถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี. วารสารวนศาสตร์ 32 (2): 14-24.

ความสนใจ

Nutrient cycle and carbon sequestration in forest ecosystem

Forest plantation management

Forest biomass assessment

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

1. Evaluation of site-clones matching of Teak (Tectona grandis L.f) in Thailand.

2. Effects of environmental factors, crown characteristics and growth rate on heartwood/sapwood variation of Dalbergia cochinchinensis Pierre derived from Forest Plantation, Thailand.

3. Correlation between peat thickness and some environmental factors at Kuan Kreng peat forest.

โทรศัพท์  025-790-171 ต่อ 104

อีเมล์         fforptm@ku.ac.th