Categorized | News

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

อบรมการเขียนบทคัดย่อ

ขอเชิญเข้าร่วมstickerlinenew

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(เข้าร่วมฟรี)

Workshop for KUFF Staff and Postgraduates on Abstract Writing

by Dr. Andrew Warner

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 และห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

Comments are closed.