จงรัก วัชรินทร์รัตน์ Chokgrak Wachrinrat

IMG_4427

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์

Dr. Chokgrak  Wachrinrat

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก       วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การปลูกสร้างสวนป่า ปฐพีวิทยาป่าไม้ และวนวัฒนสถิติ

สาขาวิชาที่สนใจ

การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก และการจัดการดินป่าไม้

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 115

อีเมล์ fforcrw@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

  1. Petsri, S., Chidthaisong, A., Pumijumnong, N., จงรัก วัชรินทร์รัตน์ “Greenhouse gas emissions and carbon stock changes in rubber tree plantations in Thailand from 1990 to 2004”, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 61-70
  2. ดอกรัก มารอด, ประทีป ด้วงแค, อุทิศ กุฏอินทร์, สราวุธ สังข์แก้ว, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, แหลมไทย อาษานอก และ ณรงชัย กล่อมวัฒนกุล, “The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala)on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest,Northeastern Thailand”, Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม – กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 39-50
  3. Ponthep Meunpong, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Mamoru Kanzaki และ Kongsak Meekaew, “Carbon Pools of Indigenous and Exotic Trees Species in a Forest Plantation, Prachuap Khiri Khan, Thailand”, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน – ธันวาคม 2010, หน้า 1044-1057
  4. Murata, N, Ohta, S, Ishida, A, Kanzaki, M, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, Artchawakom, T และ Sase, H, “Comparison of soil depths between evergreen and deciduous forests as a determinant of their distribution, Northeast Thailand”, JOURNAL OF FOREST RESEARCH, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2009, หน้า 212-220
  5. ปริญญา, สันต์ เกตุปราณีต และ จงรัก วัชรินทร์ “Nutrient Dynamics of Natural Evergreen Forests in Eastern Region of Thailand.”, Kasetsart Journal (Natural Science) (วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคม 2007
  6. จงรัก วัชรินทร์รัตน์. “Carbon Stock and Net CO2 Emission in Tropical Upland Soils under Different Land Use”, Kasetsart Journal (Natural Science) (วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน 2006, หน้า 388-0
  7. นันทาศิริ พิชาสมุทร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ พสุธา สุนทรห้าว.”ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2014, หน้า 18-27
  8. สุณิส ยอดนาม, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์, “การทดสอบปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่ 2 บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 2010, หน้า 37-49
  9. วรวิทย์ อินศวร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ ระเบียบ ศรีกงพาน, “ศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ สำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน – สิงหาคม 2009, หน้า 13-27
  10. สุณิส ยอดนาม, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, นิคม แหลมสัก, ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, สคาร ทีจันทึก และ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์.”ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดินบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน – สิงหาคม 2009, หน้า 28-38

11. ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ นรินธร จำวงษ์, “ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2009, หน้า 97-106