ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล Damrong Pipatwattanakul

IMG_4451

ผศ.ดร.ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล

Asst. Prof. Dr. Damrong Pipatwattanakul

 

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      D.Sc. Agriculture & Forestry, University of Helsinki, Finland

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า วนวัฒนวิทยา และเมล็ดพรรณไม้ป่า

สาขาวิชาที่สนใจ

แบบจำลองทางวนวัฒนวิทยา (Mathematical Modelling in Silviculture), การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า, การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า, การพัฒนาป่าไม้เพื่อชุมชน, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวนวัฒนวิทยาเขตเมือง

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 103

อีเมล์         ffordap@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

1. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล และ สุรีย์ ภูมิภมร, “Provenance variation in seed morphometric traits and growth performance of Senna siamea (Lam.) erwin et barneby at lad krating plantation, Chachoengsao Province, Thailand”, Kasetsart Journal – Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม – มิถุนายน 2012, หน้า 394-407

2. ดร.สุวิมล อุทัยรัศมี และ ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล. “Genetic Diversity of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. in Southern Thailand Detected by Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Analysis”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2012, หน้า 10-19

3. สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์ และ ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล. “ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไม้เทพทาโร”, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2012

4. สุวิมล อุทัยรัศมี, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ และ ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนต่างๆของเทพทาโร”, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2011