ทิพย์วรรณ จันทร์สว่าง Tipwan Chansawang

IMG_4438

นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์สว่าง

Ms. Tipwan  Chansawang

 

ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ

ปริญญาโท       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

โทรศัพท์          02 579 0171

อีเมล์                ffortwc@ku.ac.th