กิจจา บุญศรี Khitja Boonsri

Khitja

นายกิจจา  บุญศรี

Mr.Khitja  Boonsri

 

ตำแหน่ง            นักวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท        วท.ม. (เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์            02 579 0171

อีเมล์                   fforkjb@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

1. Boonsri, K. and C. Wachrinrat.  2015.  Structural Characteristic and Soil Properties of Teak (Tectona grandis L.f.) Plantation under Different Stages of Silvicultural Practices at Khun Mae Kham Mee Plantation, Phrae Province. In  2n International Conference on Tropical Biology: Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gains, and Future Directions, 12-13 October 2015, SEAMEO BIOTROP, Bogor-Indonesia,

2. กิจจา  บุญศรี และ จงรัก วัชรินทร์รัตน์.  ๒๕๕๘.  สมบัติของดินในสวนป่าสักภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาระยะต่างกันบริเวณสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่.  ใน  รายงานการประชุมการป่าไม้ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘, กรุงเทพฯ.

3. กิจจา  บุญศรี และ จงรัก วัชรินทร์รัตน์.  ๒๕๕๖.  ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในสวนป่าสักภายใต้ระยะการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาต่างๆ บริเวณสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่.  น. ๒๐๓-๒๑๓.   ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘, เชียงใหม่.