พิธีกร สุภาวงศ์ Piteekorn Supawong

IMG_4450

นายพิธีกร  สุภาวงศ์

Mr.Piteekorn  Supawong

 

ตำแหน่ง            นักวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โทรศัพท์            02 579 0171 ต่อ 117

อีเมล์                    fforpks@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

  1. รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร, “การกระจายของรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2009, หน้า 47-59
  2. รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร, “ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2009, หน้า 60-71