มณฑล จำเริญพฤกษ์ Monton Jamroenprucksa

IMG_4443

รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์

Assoc. Prof. Dr. Monton  Jamroenprucksa

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก       Ph.D. Forestry, University of the Philippines at Los Banos, Philippines

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

วนวัฒนวิทยา วนเกษตร วนศาสตร์ชุมชน และฟาร์มไม้ป่า

สาขาวิชาที่สนใจ

วนวัฒนวิทยา วนเกษตร วนศาสตร์ชุมชน และฟาร์มไม้ป่า

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 114

อีเมล์ fformtj@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

 1. พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, มณฑล จำเริญพฤกษ์, บุญญฤทธิ์ ภูริยากร, ปรีชา  ธรรมานนท์,  วิสุทธิ์  สุวรรณาภินันท์ และบัวเรศ  ประไชโย. 2522. การเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างของป่า 3 ชนิด บริเวณลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ. รายงานวนศาสตร์วิจัย เล่มที่ 63. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 62 น.
 2. พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ และมณฑล จำเริญพฤกษ์. 2522. มวลชีวภาพและการหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าเต็งรังในประเทศไทย. รายงานวนศาสตร์วิจัย เล่มที่ 67. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
 3. มณฑล จำเริญพฤกษ์. 2530. ผลผลิตของสวนป่ายูคาลิปตัสที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร. วารสารวนศาสตร์ 6 (3): 268 – 278.
 4. ชุบ เข็มนาค และมณฑล  จำเริญพฤกษ์. 2536. แผนแม่บททางวนเกษตรของโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาป่าไม้ในประเทศไทย. วารสารวนศาสตร์ 12:1–14.
 5. มณฑล จำเริญพฤกษ์ และ สมภัทร  คลังทรัพย์. 2541. พืชสำคัญในระบบวนเกษตร. สถานีวิจัยวนเกษตรตราด  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์. 272 น.
 1. Jamroenprucksa,. M. 1980. Comparative studies on structural characteristics of three forest types at Nam Prom Basin , Chaiyaphoom province, Thai J. For., Kasetsart University.
 2. Jamroenprucksa, M. 1980. Biomass of Dry Dipterocarp forest in Thailand, Thai J. For ., KU.
 3. Jamroenprucksa,. M. 1980. Net primary production of dry evergreen forest at Nam Prom Basin, Chaiyaphoom Province.
 4. Jamroenprucksa, M. 1981. Litter Fall Production of Dry Evergreen Forest at Nam Prom Basin, Chaiyaphoom Province, Thai J. For., Kasetsart University.
 5. Jamroenprucksa, M. 1981. The Determination of Equation for Estimating Production of Some Forest Tree Species, Funded by Royal Forest Department.
 6. Jamroenprucksa, M. 1981. The Results of Reforestation in Central Thailand, Saraburi Province, funded by Royal Forest Department.
 7. Jamroenprucksa, M. 1983. Increment of Weed Biomass (Penisetum polystachyum) in Reforestation Area, Saraburi Province, Funded by Royal Forest Department.
 8. Jamroenprucksa, M. 1987. The production of Eucalyptus camaldulensis Dehn. established under the agroforestry scheme. Thai J. For. 6: 268 – 278, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 9. Jamroenprucksa, M. 1988. Growth and Yield of Thinned Stands and Coppices of Eucalyptus camaldulensis (Dehn.) and of Intercropped Rice ( Oryza sativa )  in Thailand. Ph. D. dissertation, UPLB.
 10. Jamroenprucksa, M. 1990. Effect of thinning on growth of different–Age Eucalyptus camaldulensis (Dehn.), Thai J. For. 10. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 11. Jamroenprucksa, M. 1993. Plan for agroforestry and farming system of Thai forestry sector master plan project. Thai J . For. 12 : 1 – 13. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 12. Jamroenprucksa, M. 1994. Ecological Characteristics of homegarden in Nonthaburi Province, Thai J. For. 13: 114 – 124. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 13. Jamroenprucksa, M. 1995. Sustainable management on the Natural Production forests: a case paper from Thailand. Tropical forest ecosystems research, conservation and repatriation. Biotrop Special Publication No. 55.
 14. Jamroenprucksa, M. 1996. Directional of the village woodlot at Pang – Kha Center of the Royal Project. Highland Forestry of the Royal Project in Northern Thailand. A Workshop Proceedings. An International Workshop held in Taiwan Forestry Research Institute Taipei, Taiwan R.O.C. 20-21 June 1995. Taiwan Forestry Research Institute.
 15. Jamroenprucksa, M. 1997. Socioeconomic Analysis of Farmer’s Motivation for Tree Planting in Farmland: A Case Study in Hua Nakham Village, Northeastern Thailand. Thai J. For . 16 : 151 – 160. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand ( as Co – Author )
 16. Jamroenprucksa, M. 1998. The Profitability of Eucalyptus Farm Forest in Northeast Thailand. Forest Research, Kyoto No. 70. December 1998 ( as Co – Author )
 17. Jamroenprucksa, M. 1999. Problems and Strategies for Agroforestry Development in Khorat Basin. Presented in Planning. Workshop on Eco- regional Approaches to Natural Resource Management in Khorat Basin, Northeast Thailand: Toward Further Research Collaboration held at Kosa Hotel, Khonkaen, Thailand From 26 –29 October 1999, Jointly organized and sponsored by IRRI and Khon Kaen University.
 18. Jamroenprucksa, M. 2001. Problems and Strategies for Agroforestry Development in the Khorat Basin Issues in the Khorat Basin of Northeast Thailand: An Overview. Limited Proceedings No. 7. Natural Resource Management International Rice Research Institute.
 19. Jamroenprucksa, M. 2002. Strategies for Reforesting Fallow Land in Forest Reserve. Proceedings on “Restoration of Degraded Forest Ecosystem in Southeast Asia “ASEAN-Korea Environmental Cooperation Unit, NICEM, College of Agriculture and Life Sciences. Seoul National University, Suwan 441 – 744, Korea.
 20. Jamroenprucksa, M. 2003. Integrated R&D approach for community-based reforestation. Asian Timber 22(3). May/June 2003.
 21. Jamroenprucksa, M. 2007. Forest Rehabilitation – Experiences from Thailand. In IUFRO World Series Vol.20-1 Keep Asia Green Volume 1 “Southeast Asia” Yuhan-Kimberly, IUFRO Viena pp.183-207.
 22. Jamroenprucksa, M. 2012. Achieving Restoration through Reforestation: Thailand Experience and Vision. Proceeding of the International Symposium on Reclamation, Rehabilitation and Restoration towards a Greener Asia. 3-5 July 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, Forest Research Institute, 266 pp.