รุ่งเรือง พูลศิริ Roongreang Poolsiri

รองหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Roongreang

ผศ.ดร.รุ่งเรือง  พูลศิริ

Asst. Prof. Dr. Roongreang  Poolsiri 

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      Dr.nat.techn.  Forest Soils, Univ. of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria

ปริญญาโท        วท.ม. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. วนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

Forest Soils, Forest Tree Nutrition

สาขาวิชาที่สนใจ

Forest Soils, Forest Tree Nutrition, Forest Plantation and Silviculture

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 109

อีเมล์ fforrrp@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

  1. ชาติทนง โพธิ์ดง และ รุ่งเรือง พูลศิริ. “Effect of land uses of Huai Lam Kradon Sub-watershed on quantifying soil carbon potential with process base model”, Computational Ecology and Software, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 47-62
  2. นายชาติทนง โพธิ์ดง และ รุ่งเรือง พูลศิริ. “Forest structure and species diversity of secondary forest after cultivation in relation to various sources at lower northern Thailand”, Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 208-218
  3. 3. นายชาติทนง โพธิ์ดง และ รุ่งเรือง พูลศิริ. “Above ground biomass and litter productivity in relation with carbon and nitrogen content in various landuse small watershed, Lower Northern Thailand”, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2013, หน้า 121-132
  4. ชาติทนง โพธิ์ดง และ รุ่งเรือง พูลศิริ. Klaus Katzensteiner, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ และ ปิยพงษ์ ทองดีนอก. “Species diversity and litter dynamics in secondary mixed deciduous forest, Thung Salaeng Lung National Park,Northern, Thailand”, Folia Forestalia Polonica, series A, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 196-204
  5. อิทธิพงศ์ วรรณลังกา, รุ่งเรือง พูลศิริ และ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร. “มวลชีวภาพเหนือพื้นดินในสวนไผ่ 4 ชนิดที่มีอายุลำต่างกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2015, หน้า 65-75
  6. มานะ หนูแก้ว, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ และ พัฒนา ชมภูวิเศษ, “ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 2015, หน้า 11-21
  7. จุฬาลักษณ์ ขวัญเจริญศรี, กิตติ เอกอำพน และ รุ่งเรือง พูลศิริ. “การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนในสบู่ดำ”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2013, หน้า 1-11
  8. ภุชนาฏ แสงอ่อน และ รุ่งเรือง พูลศิริ. “การสลายตัวของซากใบพืชในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2010, หน้า 26-35
  9. รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร, “การกระจายของรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2009, หน้า 47-59
  10. รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร, “ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2009, หน้า 60-71