ลดาวัลย์ พวงจิตร Ladawan Puangchit

Ladawan

รศ.ดร. ลดาวัลย์  พวงจิตร

Assoc. Prof. Dr. Ladawan  Puangchit

 

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      D.Sc. Silviculture , University of Helsinki, Finland

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

วนวัฒนวิทยา วนวัฒน์เขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาขาวิชาที่สนใจ

นิเวศ-สรีรวิทยา ป่าไม้ในเมือง

โทรศัพท์   02 579 0171 ต่อ 105

อีเมล์   fformlwp@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

 1. สาพิศ ร้อยอำแพง และ ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๓๘.  อิทธิพลของมลพิษทางอากาศต่อลักษณะโครงสร้างใบและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ประดู่บ้าน.  วารสารวนศาสตร์ ๑๔ : ๑๕๑ – ๑๖๐.
 2. ลดาวัลย์ พวงจิตร และ ธเนศ เสียงสุวรรณ์.  ๒๕๓๙.  ลักษณะโครงสร้างใบและอัตราการสังเคราะห์แสงของกล้าไม้ประดับยืนต้นบางชนิด.  วารสารวนศาสตร์ ๑ : ๑๑๘ – ๑๓๑.
 3. ประนอม ผาสุข และ ลดาวัลย์ พวงจิตร.  ๒๕๔๓.  ความผันแปรในรอบวันและรอบปีของอัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้เด่น ๓ ชนิด ในป่าผสมผลัดใบ จังหวัดกาญจนบุรี.  เอกสารการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๘ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  หน้า ๗๗ – ๘๔.
 4. วาทินี ทองเชตุ และ ลดาวัลย์ พวงจิตร.  ๒๕๔๓.  ความผันแปรระหว่างถิ่นกำเนิดของชลศักย์ในใบกระถินณรงค์ที่ปลูก ณ สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ลำเภาลำทราย จังหวัดกาญจนบุรี. เอกสารการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๘ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์.  หน้า ๒๙๕ – ๓๐๒.
 5. ลดาวัลย์ พวงจิตร, อรุณี ภู่สุดแสวง, มณฑล จำเริญพฤกษ์. ๒๕๔๗. เปรียบเทียบเทคนิคการประมาณหาดัชนีพื้นที่ผิวใบในสวนป่าตีนเป็ด. วารสารวนศาสตร์ ๒๓ : ๘๓ – ๙๓.
 6. ลดาวัลย์ พวงจิตร, ชลิตา ศรีลัดดา, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และสุธีรา พักตร์วิไล. ๒๕๕๐. ลักษณะทางนิเวศวิทยาของกล้าไผ่ต่างชนิด. วารสารวนศาสตร์ ๒๖ : ๔๑ – ๕๐.
 7. Thaiutsa, B., L. Puangchit, R. Kjelgren, and W. Arunpraparut. 2008. Urban Green Space, Street Tree and Heritage Large Tree Assessment in Bangkok. Urban Forestry & Urban Greening 7 : 219-229.
 8. Kjelgren, R., L. Puangchit, C. Sriladda and M. Someechai. 2007. Water Use of Four Street Tree Species in Bangkok, Thailand.  Acta Horticulturae 792 : 405-409.
 9. วสันต์ จันทร์แดง, ลดาวัลย์ พวงจิตร และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์. ๒๕๕๓. การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส ณ สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. วารสารวนศาสตร์ ๒๙(๓) : ๓๖– ๔๔.
 10. นรารัตน์ พัฒนสิงห์, ลดาวัลย์ พวงจิตร และมณฑล จำเริญพฤกษ์. ๒๕๕๕. ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด.  วารสารวนศาสตร์ ๓๑(๓) : ๑๕ – ๒๔.
 11. 11. Puangchit, L. Forests and changing land use practices : Contributions to greenhouse gases. TEI Quarterly Environmental Journal 1 : 21-28.
 12. Puangchit, L. 2000. Forestry Sector, pp. 84-93. In : Thailand’s National Greenhouse Gas Inventory 1994, C. Lim (ed.).  Office of Environmental Policy and Planning, Ministry of Science, Technology and Environment.  Bangkok.
 13. ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๕๒. การศึกษาติดตามการเจรจาเรื่อง REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและนัยสำคัญต่อประเทศไทย, หน้า ๖๕-๑๐๙.  ใน การเจรจาและแก้ไขปัญหาโลกร้อนของไทยและในเวทีโลก, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และสุธาวัลย์ เสถียรไทย (บรรณาธิการ).  ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 14. ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๕๔. การพัฒนาระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงตามกลไกเรดด์ สำหรับประเทศไทย, หน้า ๑๗-๗๗.  ใน เรดด์พลัส : ประเด็นร้อนในเวทีเจรจาโลก แนวคิดและรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับสังคมไทย.  ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 15. ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๔๗. สมดุลของคาร์บอนในระบบนิเวศป่าเขตร้อน, หน้า ๑๕๖-๑๘๔.  ใน การจัดการระบบนิเวศป่าเขตร้อนแบบผสมผสาน: ประสบการณ์จากสถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง,  บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และลดาวัลย์ พวงจิตร (รวบรวมและเรียบเรียง). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 16. ลดาวัลย์ พวงจิตร (ผู้แปล). ๒๕๕๓. การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ ตามมาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ.
 17. ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๕๔. ศักยภาพและแนวทางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน.  ใน รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ ๑: องค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก.  คณะทำงานกลุ่มที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 18. ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๔๙. วนวัฒนวิทยา: พื้นฐานการปลูกป่า. (รวบรวมและเรียบเรียง) ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๓๖ หน้า  (ประกอบการสอนวิชา ๐๑๓๐๖๒๑๑ หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์)
 19. ลดาวัลย์ พวงจิตร. ๒๕๕๒ หน่วยที่ ๖  ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการป่าไม้ในเมือง.  ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หน้า ๖-๑ ถึง ๖-๕๘. (ประกอบการสอนวิชา ๐๑๓๐๖๕๖๑ วนวัฒน์เขตเมืองขั้นสูง)

20. ลดาวัลย์ พวงจิตร.  ๒๕๕๖.  การเติบโตและพัฒนาการของต้นไม้.  ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัย                   เกษตรศาสตร์. ๑๗๔ หน้า  (ประกอบการสอนวิชา ๐๑๓๐๖๕๒๒ การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้)