สมพร แม่ลิ่ม Somporn Maelim

IMG_4428

ดร.สมพร  แม่ลิ่ม

Dr. Somporn Maelim

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      Ph.D. (Agriculture), Seoul National University, South Korea

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

Forest tree Improvement and Forest tree Seeds

สาขาวิชาที่สนใจ

การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการปลูกสร้างสวนป่า

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 108

อีเมล์  fforspm@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย