ออ พรานไชย Aor Pranchai

Aor_Pranchai

ดร.ออ  พรานไชย

Dr. Aor  Pranchai

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก      Dr.rer.silv. (Forestry), Dresden University of Technology, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปริญญาโท        วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี        วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

นิเวศวิทยาป่าชายเลน วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

สาขาวิชาที่สนใจ

Spatial Pattern Analysis

โทรศัพท์ 02 579 0171 ต่อ 107

อีเมล์         fforaor@ku.ac.th

 

ผลงานวิจัย

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

  1. Juliane Vogt, Yue Lin, Aor Pranchai, Peter Frohberg, Ulf Mehlig, Uta Berger. 2014. The importance of conspecific facilitation during recruitment and regeneration: A case study in degraded mangroves. Basic and Applied Ecology 15 (8): 651 -660.
  2. U. Grueters, T. Seltmann, H. Schmidt, H. Horn, Aor Pranchai, A.G. Vovides, R. Peters, J. Vogt, F. Dahdouh -Guebas, U. Berger. 2014. The mangrove forest dynamics model mesoFON. Ecological Modelling 291: 28 -41.

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

Aor Pranchai, Juliane Vogt, Yue Lin, Uta Berger.2013. Spatial patterns of Avicennia germinans mangrove trees during natural restoration: Inferences on the importance of intraspecific facilitation. New Frontiers in Tropical Biology: The Next 50 Years (A Joint Meeting of ATBC and OTS). San Jose, Costa Rica.

ระดับชาติ

อรวรรณ พรานไชย, สนิท อักษรแก้ว และลดาวัลย์ พวงจิตร. 2547. การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชป่าชายเลน. การประชุมวิชาการระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ “ป่าชายเลน: รากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝั่ง”. วันที่ 12-14 กันยายน 2550 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. 95-103 น.

บทความวิจัยในวารสารวิชาการอื่นๆ

  1. Aor Pranchai. 2015. Spatial patterns and processes in a regenerating mangrove forest. Dissertation. Dresden University of Technology.
  2. อรวรรณ พรานไชย, สนิท อักษรแก้ว และลดาวัลย์ พวงจิตร. 2547. การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชป่าชายเลน. การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 684 น.
  3. อรวรรณ พรานไชย, สนิท อักษรแก้ว และลดาวัลย์ พวงจิตร. 2547. ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชป่าชายเลน. การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 684 น.
  4. อรวรรณ พรานไชย. 2546. การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชป่าชายเลน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์