Categorized | News

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัคร ป โท รอบ 2

ตรวจสอบรายละเอียดในการสมัครและการสอบคัดเลือก stickerlinenew

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์

กำหนดการ

รับสมัคร  3 เมษายน 2560 – 19 พฤษภาคม 2560

คูณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากร ฯลฯ

รายละเอียดการสอบ

Presentation12


ผู้ที่ได้เข้าศึกษามีสิทธิ์เสนอขอทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อเรียนสำเร็จสามารถทำงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วิจัยและพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่า

2. วิจัย พัฒนา และ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3. วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า

4. วิจัยและพัฒนาด้านการฟื้นฟูป่า

5. วิจัยและพัฒนาด้านการปลูกและการจัดการตนไม้ในเมือง

6. วิจัยและพัฒนาด้านการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2579-0171-0

Comments are closed.