สายสนับสนุน (Supporting staff)

IMG_4450

1. นายพิธีกร สุภาวงศ์  

Mr.Piteekorn  Supawong

นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

Khitja

2. นายกิจจา บุญศรี  

Mr.Khitja  Boonsri

นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–
IMG_4438

3. นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์สว่าง          

Ms.Tipwan  Chansawang

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)  

——————————————————————–

6660

4. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

IMG_4442

5. นางพนิตตา ปั้นเจริญ

Mrs.Panitta  Pancharoen

เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)